کمپکتوردستی ترکیب خاک از مواد معدنی و آب، هورا و مواد آلی تشکیل شده که در فرآیند ساختمان سازی و غیره یک امر ضروری است .
کمپکتور متراکم برای مصالح سنگی و خاکی مورد استفاده قرار میگیرد .کمپکتور ها به دو صورت هستند : کمپکتور سوخت و کمپکتور شاسی که هر کدام زیرمجموعه دارند .
کمپکتور سوخت : (کمپکتور دیزلی ، کمپکتور بنزینی )
کمپکتور ساشی :( کمپکتور صفحه ای، کمپکتور قورباغه ای) .